Formandsberetning

FORMANDS BERETNING

Så gik endnu et år, og jeg må konstatere at min holdning/beslutning om snarlig tilbage træden

 er meget nær.

Dog vil jeg forsætte et år mere, for at afslutte vinduer/døre på havesiden, og forhåbentligt

finde en fornuftig løsning på altaner. Samt udskiftning af legeplads/boldbane.

Der er store udfordinger i de kommende år, med flere skatter og afgifter, men også på renoveringssiden. Skanderborg Kommune valgte så på et byrådsmøde at vi i fremtiden skal

betale for hver sin måler til vand, uden at have en, og at det skulle virke med det samme.

Da vi arbejder med budget for et år frem og en ti årsplan har det ikke været muligt at

indlægge dette i budgettet og er en af årsagerne til at vi kommer ud med underskud på

kr. 68.000,- i 2015

 

"Skru tiden tilbage - til 1950 'erne" som køre på DR1 hvor en familie flytter enten i lejlighed

eller husmandssted og lever som dengang i 1950. Det kan vi ikke, men vi kan skrue tiden

tilbage, til dengang der var sammehold i afdelingen.

Hvordan opstod det? jo mange ringede på hos naboen for at låne en kop sukker, eller en sjat

mælk til sovsen, og det kan godt være i ryster på hovedet af dette, men på den måde kom vi hinanden mere ved. Dette kan man ikke på Facebook eller andre sociale medier, og der findes

ikke en app til bedre naboskab.

Vi lever i en tid med meget store forandringer, og ja det includerer også mange udlændinge,

som bare ikke har dette med i bagagen at være social sammen med andre.

Derfor må vi aceptere disse forskelle eller også gå ind og låne en kop sukker.

 

Jeg ved ikke hvad der skal til, men hører gerne hvis der er nogen som kan bibringe dette til

et bedre klima i Ryparken.

Kommunen har jo råderet over hver 4 lejlighed der bliver ledig, men pt. har vi 21 lejligheder

som har udlændinge som lejere, så vi må jo have nået kvoten for hvor meget vi tåler.

Fraflytningerne har i år været meget massive, ca. en lejlighed hver 14 dag, og årsagen er

mange ældre som ikke klarer trapperne mere, og nogle fordi lejligheden bliver for lille.

Nogen vælger også at bo her, mens de bygger nyt hus, dvs et årstid så er de væk igen.

Hvordan stopper vi den udvikling?

 

14 elevatorer vil koste ca. 29 mill. og skulle vi sætte en etage mere på, som kunne være med

til at betale for en forbedring af Ryparken, ja så vil prisen være ca. 46 mill. ialt 75 mill.

I dag betaler vi ca 5 mill. i husleje årligt, så hold dette op mod udgiften til forbedring.

Jeg håber at SAB vil lave en ansøgning om tilskud til dette fra Landsbyggefonden og hvis dette lykkes at søge kommunen om tilladelse til en etage mere på hver blok.

 

Torben N. Nielsen

Formand f. afd. 14

 

Referat af afdelingsmøde d. 6 september 2016

R e f e r a t

af

møde i Afdeling 14 – Ryparken under Skanderborg Andelsboligforening tirsdag den 6. september 2016 kl. 19.00 i Gildesalen.

 

Til stede var ca. 23 beboere samt direktør Erling Weber Jensen og Hovedbestyrelsesmedlem Carsten Rasmussen (SAB).

 

DAGSORDEN

Pkt. 1            Valg af dirigent.

                                            Valgt blev Carsten Rasmussen

Pkt. 2            Valg af referent.

                                            Valgt blev Torben N. Nielsen

Pkt. 3            Valg af stemmeudvalg.

                                            Valgt blev Gitte - Tina - Jan

Pkt. 4            Fremlæggelse af beretning for perioden siden sidste møde.

                                            Beretningen enstemmigt godkendt.

Pkt. 5            Godkendelse af driftsbudget for 2016.

                                            Driftsbudgettet enstemmigt godkendt.

 Pkt. 6           Orientering om regnskab 2014.

                                            Regnskabet godkendt.

Pkt. 7            Behandling af indkomne forslag.

                      a. Tilladelse til indekat? Forslag nedstemt med 7 for 14 imod 2 undlod

                      b. Gynger og sand i sandkasse ved blok 7-8? Der bliver skiftet sand og

                      gyngestativ opsat i kombi med stor/baby gynge.

                      c. opsætning af regnvandsbeholder til toiletskyl.? for at dette skulle kunne

                       lade sig gøre, skal vand opsamles i beholdere under jord, da lyset vil

                      nedbryde/skabe alger m.m. Det vil kræve en ekstra rørføring til hver lejlighed og pumper til at levere vandet. Dette ville ifølge E.Weber være en meget kostbar   affære, og ikke muligt at give en besparelse.

                      d. Bedre rengøring af undergrundscontainere?

                      Det blev oplyst at disse rengøres den 22 i denne måned(sept) og at en årlig       rengøring foretages sidst i maj eller først i juni hvert år.

Pkt. 8            Valg af Formand

                      På valg er Torben N. Nielsen

                      Torben valgte at trække sig som formand, og der var ingen af de tilstedeværende som ønskede at opstille, så bestyrelsen blev suspenderet og SAB vil   om ca 30 dage indkalde til ekstra ordinært afdelingsmødet, hvor der vælges en ny       Formand/bestyrelse.

                                             

Pkt. 9            Eventuelt

                      Ole: ønskede oplyst hvor stor % del af fremmedsprogede som måtte være i en                       afdeling. Erling op lyste at der var ingen grænser, og at kommunen havde råderet                  over hver 4 lejemål, som belv fraflyttet.

                      Lilian: opfordrde til at vise hensyn med rygning på fælles arealer bl.a. kældergange,                        opgange m. m.

                                             

Mødet hævet kl. 21.05

 

                 Referent & Formand: Torben Nielsen           

                 Torben Nielsen                                   

                                   

Dagsorden

 Til beboerne

Afdeling 14 – Ryparken                                        Skanderborg, den 1. Juli  2014 

Der indkaldes hermed til afdelingsmøde

 

Tirsdag den 2. september 2014 kl. 19.00

 

i Gildesalen, med nedenstående dagsorden:

 

                      DAGSORDEN:

 

                     Pkt. 1      Valg af dirigent.

              Pkt. 2      Valg af referent.

              Pkt. 3      Valg af stemmeudvalg.

              Pkt. 4      Fremlæggelse af beretning for perioden siden

                             sidste møde.

              Pkt. 5      Godkendelse af driftsbudget for 2015.

              Pkt. 6      Orientering om regnskab 2013.

              Pkt. 7      Behandling af indkomne forslag.

              Pkt. 8     Valg af formand (Torben modtager genvalg)

                             Valg af medlemmer til afdelingsbestyrelsen.

                             På valg er:

                             Axel Jørgensen 

                             Hardy Dahl,(Indtrådt i bestyrelsen  efter Tove)

              Pkt. 9      Valg af suppleanter.

              Pkt. 10    Eventuelt.

 

Indkomne forslag skal være Torben Nielsen, nr. 5 st. tv. i hænde senest 14 dage før mødet. (onsdag den 20. august 2014 kl. 24.00)

Efter mødet vil afdelingen være vært med kaffe/the og franskbrød med pålæg/ost..

Mødet afholdes som røgfrit, men med passende pauser til rygning.