Referat af afd.møde d. 4 september 2018

R e f e r a t

af

afdelingsmøde i afdeling 14 – Ryparken under Skanderborg Andelsboligforening tirsdag den 4. september 2018 kl. 19.00 i Gildesalen.

 

Til stede var 29 beboere samt Ole Høi (SAB-Adm.) og Direktør Erling Weber (SAB).

 

DAGSORDEN

Pkt. 1            Valg af dirigent.

                                            Valgt blev Erling Weber

 

Pkt. 2            Valg af referent.

                                            Valgt blev Torben N. Nielsen

 

Pkt. 3            Valg af stemmeudvalg.

                                            Blev ikke nødvendigt

 

Pkt. 4            Fremlæggelse af beretning for perioden siden sidste møde.

                                            Beretningen enstemmigt godkendt.

 

Pkt. 5            Godkendelse af driftsbudget, med tilhørende PV-plan for 2019.

Driftsbudget, PV-plan og antennebudget blev enstemmigt godkendt.               

 

 Pkt. 6           Orientering om regnskab 2017.

                                            Regnskabet blev taget til efterretning.

 

Pkt. 7            Godkendelse af ordensreglement.

                                            Ordensreglementet blev godkendt med små justeringer(ordvalg).

 

Pkt. 8            Behandling af indkomne forslag.

                      Forslag fra Henrik Mai, om at etablere P-pladser foran blok 13-14

Forslaget blev godkendt. Bestyrelsen skal undersøge om det er muligt at flytte fortov ind til mur og etablere parkering mod kantsten. (for 23 - imod 6).

 

Pkt. 9            Valg af Formand.

                      På valg er Torben Nielsen, genvalgt.

 

Pkt. 10          Valg af medlemmer til bestyrelsen.

                       Gitte Dahl & Ole B. Pedersen, begge blev genvalgt.

 

Pkt. 11          Valg af suppleanter, Henriette Madsen og Joan Nielsen, begge blev genvalgt.

 

Pkt. 12          Eventuelt.

Lilian: efterlyste rygeforbud opretholdt, og rygning/grilning på altan forbudt.                     

 

 

 

 

 

 

Ole B.: Klagede over manglende rengøring af affalds containere, hvilket er forsøgt gjort siden foråret, uden held.

 

                      Ole B.: efterlyste afklaring på garager/carporte.

                     

Ania: Havde pga. misforståelse regnet med at kat var til afstemning igen i år, men da der ikke er stillet forslag til dette kan der ikke stemmes om det.

 

                      Bestyrelsen indkalder til ekstra ordinært afdelingsmøde om

                  dette emne.

                                             

 

Mødet hævet kl. 20.15, & mad serveret

 

                 Referent Torben N. Nielsen                                          Dirigent:       

 

                 Torben N.Nielsen                     Erling Weber Jensen                               

                                  

 

Referat af afd.møde d. 5 september 2017

R e f e r a t

af

møde i Afdeling 14 – Ryparken under Skanderborg Andelsboligforening tirsdag den 5. september 2017 kl. 19.00 i Gildesalen.

 

Til stede var ca. 29 beboere samt Jesper Magnussen (SAB-Adm.) og Hovedbestyrelsesmedlem Carsten Rasmussen (SAB).

 

DAGSORDEN

Pkt. 1            Valg af dirigent.

                                            Valgt blev Carsten Rasmussen

Pkt. 2            Valg af referent.

                                            Valgt blev Torben N. Nielsen

Pkt. 3            Valg af stemmeudvalg.

                                            Valgt blev Gitte - Ole - Aage

Pkt. 4            Fremlæggelse af beretning for perioden siden sidste møde.

                                            Beretningen enstemmigt godkendt.

Pkt. 5            Godkendelse af driftsbudget for 2018

                                            Driftsbudgettet enstemmigt godkendt.

 Pkt. 6           Godkendelse af ordenreglement, blev trukket tilbage pga disskutioner om      husdyr og manglende rygeforbud, tages med næste år

Pkt. 7            Orientering om regnskab 2016.

                                            Regnskabet godkendt.

Pkt. 8            Behandling af indkomne forslag.

                      a. Tilladelse til indekat? Forslag nedstemt med 10 for 16 imod 3 undlod

                      b. Maling af køkken og fjernelse af dørtrin? Forslag blev trukket tilbage

Pkt. 9            Valg af Medlemmer til bestyrelsen

                      På valg er Hardy Dahl, Janni Holm Nielsen, Begge genvalgt

Pkt. 10          Valg af supplanter, Henriette Madsen og Joan Nielsen, begge genvalgt

                       

                                             

Pkt. 11          Eventuelt

                      Lilian: efterlyste rygeforbud opretholdt som vedtaget i 2012.

                      Birgit: klagede over emhætter larmer, så sættes på budget i 2019

                      Torben: foreslog en spis sammen/spille aften og blev enige om en månedlig    aften. Dette prøves resten af 2017

                                             

Mødet hævet kl. 20.25, & mad serveret

 

                 Referent & Formand: Torben Nielsen           

                 Torben Nielsen                                   

referat af afd.møde 2016

R e f e r a t

af

møde i Afdeling 14 – Ryparken under Skanderborg Andelsboligforening tirsdag den 1. september 2015 kl. 19.00 i Gildesalen.

Til stede var ca. 35 beboere samt direktør Erling Weber Jensen og kommunikationschef Dorthe Støve (SAB).

DAGSORDEN

Pkt. 1        Valg af dirigent.

                                   Valgt blev Erling Weber Jensen.

Pkt. 2        Valg af referent.

                                   Valgt blev Kurt Henriksen.

Pkt. 3        Valg af stemmeudvalg.

                                   Valg blev ikke nødvendigt.

Pkt. 4        Fremlæggelse af beretning for perioden siden sidste møde.

                                   Beretningen enstemmigt godkendt.

Pkt. 5        Godkendelse af driftsbudget for 2016.

                                   Driftsbudgettet enstemmigt godkendt.           

 Pkt. 6       Orientering om regnskab 2014.

                                   Regnskabet taget til efterretning.

Pkt. 7        Behandling af indkomne forslag.

                                   Ingen forslag modtaget.

Pkt. 8        Valg af medlemmer til afdelingsbestyrelsen.

                 På valg er:

                 Kurt Henriksen

                 Abdul Mobin

                                   Valgt blev:

                                   Elise Iversen

                                   Anja Rohde

Pkt. 9        Valg af suppleanter.

                                   Valgt blev:

                                   Gitte Dahl

                                   John Jørgensen

                                   Ole Pedersen

Pkt. 10      Eventuelt.

                                   Følgende blev omtalt:

 1. Dirigenten orienterede om muligheden for, at vedligeholdelsesudgifter for beboere kan indgå som skattefradrag på selvangivelsen i 2015. Bestyrelsen blev opfordret til igen at overveje isoleringen af bygningerne i hele afdelingen i forbindelse med renoveringen af vinduer og døre, herunder også loftet i Gildesalen.
 2. Mødet hævet kl. 20.05                                                

                                                    Referent: Kurt Henriksen

_______________       _________________                                

Torben Nielsen              Erling Weber

 

Referat

af

afdelingsmøde i Ryparken

                                           tirsdag den 2. september 2014

 

DAGSORDEN:

 

 1. Valg af dirigent                                                  Valgt blev Svend Brammer

 

 1. Valg af referent                                                 Valgt blev Kurt Henriksen

 

 1. Valg af stemmeudvalg                                       Valgt blev

-          Henriette

-          Tove

-          Kenneth

 

 1. Fremlæggelse af beretning for                         Godkendt

perioden siden sidste møde

 

 1. Godkendelse af driftsbudget for 2015               Godkendt

 

 1. Orientering om regnskabet for 2013                Taget til efterretning

 

 1. Behandling af indkomne forslag:

           Ole Pedersen stillede 2 forslag:            

 1. Er der grænser for indflytning af             Formanden oplyste, at sådanne grænser                                                                             ikke findes, idet SAB´s politik på dette                                                                             område går ud på, at alle uanset oprindelse                                                                     – er velkommen som lejere i SAB.

     2. Muligheden for at isolere bebyggel-           Formanden oplyste, at vi afventer nærmere                   s sens ydervægge.                                      forbedringer.

                                                                                                                               

 1. Valg af formand ( Torben modtager gen-    Torben blev genvalgt med akklamation. valg).

Valg af medlemmer til afdelingsbestyrelsen

På valg er:

Aksel Jørgensen                                               Ønsker ikke genvalg.

                                                                      Erstattes af Kenneth.

    Hardy Dahl ( indtrådt i best. efter Tove)        Genvalgt

 

 1.    Valg af suppleanter.                                       Valgt blev:

-          Abdul Mobin Mobin

-          Lilli Nielsen                                        

-          Axel Jørgensen

 

 1. Eventuelt                                                            Drøftedes.

Kenneth rejste spørgsmålet om at udsende     Bestyrelsen tager emnet op til overvejelse.

dagsordener, almene informationer o.l. i en

engelsksproget udgave til ikke danske

beboere.

 

Mødet sluttede kl. 20.15.