vedtægter

Husorden Formål:

Formålet med denne husorden er, at Ryparken skal være et godt og trygt sted at bo. Her bør den enkelte tage hensyn til forskelligheder mellem mennesker, og alle opfordres til at udvikle og værne om det indre og ydre miljø. Endvidere bør det sikres, at beboerne er bekendt med alle forhold i afdelingen.

 

Nabohensyn

Generel adfærd: Vis hensyn til dine naboer. Når dine børn leger ude så lær dem, at tage hensyn til de øvrige beboere og vores beplantninger og bede. 

Musik og støj:  Må ikke være til gene for øvrige beboere. Beboer skal sørge for, at musik efter kl. 22.00 (Fredag/lørdag kl. 23.00) ikke kan høres af andre. I særlige tilfælde bør man sikre, at naboer er indforstået med støj efter kl. 22.00

Støjende værktøjer:  Det er tilladt, at anvende støjende værktøj i boligerne mandag til fredag fra kl. 9.00 til 19.00  og lørdag  kl. 10.00 til 16.00.

Vaskemaskiner mv:  Brugen af maskiner installeret i boligerne må finde sted i tidsrummet mellem kl. 7.00 til 21.00

Vaskeriet: findes under opgang 5, og har følgende åbningstider 7-21(onsdag først kl. 11)

Udearealer/fælles arealer: Vis altid den fornødne omhu til vores område, påtal evt. personer som ikke respekterer vores arealer og beplantninger.

Parkering:  Varevogne og lastbiler over 3500 kg må ikke parkeres på P-pladserne, men henvises til P-pladsen på Danmarksvej.(se iøvrigt Kommunens regler)
Personbiler der parkeres ved den lange blok, må kun holde i de afmærkede båse. Campingvogne må må kun parkeres max. 24 timer(klargøring)

Parkering på brandvejen er FORBUDT (der kan holdes for af & pålæsning)                          Hvis man aflæsser på brandvejen, skal køretøjet placeres så evt. udryningskøretøj kan holde og arbejde uden gene. Holdes der på brandvejen er det MAX en halv time.

Bilkørsel:    Det henstilles til at de 20 km/t i bebyggelsen overholdes.
Knallertkørsel:   Det er forbudt, at køre på knallert på stier, gangarealer og parterregange. Der findes et knallertrum ved carporte, kontakt drift for nøgle

Cykelparkering:   Cykler skal parkeres i cykelstativer og skurer. Cykler, der henstilles andre steder såsom opgange, kældergange  mv., vil uden yderligere varsel blive fjernet.         Man kan efterfølgende henvende sig til ejendomskontoret i åbningstiden.

Sandkasser:   Sandkasserne skal efterlades opryddede og uden affald og andet.

Grillpladser:   Hvis man anvender grillpladserne skal man sikre sig, at alt affald mv. er henkastet i de dertil indrettet containere og skraldespande. Tillige skal der sørges for, at grillen er afkølet, når man forlader pladsen. 

Graffiti og plakater mv: Det er ikke tilladt, at opsætte plakater, male på facader, søjler mv. eller male graffiti. 

Boldspil:    Må finde sted på boldbanen og IKKE op ad facaderne, hvor der er boliger. Der findes boldbane på græsplænen foran opgang 9+10 og Basketbold ved gavlen af opgang 10.

Trapperum/vask: Vi har rengøringsselskab til at vaske trapper og kældergange en gang om ugen. 

Postkasser:   Der må ikke udøves hærværk, males mv. på de opsatte postkasser. Det samme gør sig gældende for vægge, trappeløb, kældergange mv.

Hvis det sker, vil skadevolder blive holdt økonomisk ansvarlige. Ud over det, vil de få en skriftlig advarsel. Følges den ikke, kan lejemålet i yderste konsekvens bringes til ophør.

Opbevaring:   Trapperne er også en flugtvej. Derfor må der kun forefindes beboerens måtter på trappen, alt andet skal opbevares i boligen. Dette er et lovkrav !!!

Her gælder det også, at lejemålet i yderste konsekvens kan bringes til ophør, hvis pålæggene ikke følges.

Barnevogne: der findes barnevognsrum i hver blok

Udgangsdøre:   Udgangsdørene på trapperne skal holdes lukket både af brandhensyn, men også af hensyn til varmeforbruget.

 

Affald

Generelt:  Affald må kun forefindes på de dertil indrettede områder. Der må ikke smides affald/brødkrummer ud fra vinduer, altaner mv. Ligeså må affald ikke forefindes på trapperne, gang – legearealer mv. Affaldet skal sorteres i de afmærkede containere.
 

Husholdningsaffald: Skal kommes i lukkede poser og deponeres i containerne i affaldsøerne.

Aviser mv:  Aviser, glas mv. skal i containerne, afmærket til det formål.

Batterier:   Lægges i de dertil indrettede beholdere.(containergården)
 
Andet affald: Småt brændbart ol. skal lægges i containerne, som er placeret i containergården Elektronik, Pap, Jern, embalage skal afleveres i containergården.

Containerne og containerpladsen må kun bruges af afdelingens beboere, og til affald, der hidrører afdelingen. Der skal bruges en brik for at komme ind,

Farligt affald: Skal afleveres i de afmærkede spande der findes i containergården.

Altaner

Plantekasser:  Der må ophænges altankasser, potter m.m. Kasserne skal holdes i en rimelig stand og må ikke være overbegroede med ukrudt. Potter mv. må ikke opstilles på altankanten, det kan være livsfarligt, hvis de falder ned.

Møbler på altan:  Skabe, reoler mv. skal holdes under altankanten.

Tøjtørring:  Må ikke være synligt over altankanten.

Kælderrum

Generelt:  Til hver bolig hører et kælderrum. Rummet må ikke udlånes til anden part       Der må ikke opbevares brændbare væsker i kælderrummene.

Paraboler: er kun tilladte hvis de placeres under rækværk på altan og ikke synlige udefra.

Øvrigt:

Enhver beboer er forpligtet til straks at give meddelelse om skader, der opstår i boligen. Kontakt en fra bestyrelsen eller drift

Råderet: 

Under henvisning til råderetten er det tilladt, at installere såvel vaskemaskine, opvaskemaskine og tørretumbler. Der skal være godkendte installationer  
De gældende råderets regler kan afhentes på SAB.

Husdyrsreglement

  1. Det er tilladt at holde 1 hund og  1 kat.  

  2. Der må ikke holdes truede dyrearter eller farlige krybdyr i lejlighederne.Hunde skal være ansvarsforsikrede, vaccinerede mod hundesyge og mærkede ifølge lovgivningen.
  3. Husdyr må ikke på nogen måde være til gene for andre beboere

Generelt

Reglerne i denne husorden skal alle beboere og deres gæster overholde. Den er udarbejdet for, at skabe de bedste og mest rummelige rammer for Ryparkens beboere.
Hvis der er beboere, der overtræder husordnen, og der er behov for en klage, skal den afleveres skriftlig til Formanden/SAB administration.

Klager skal altid være skriftlige.