flyttereglement

Reglernes ikrafttræden                             Med virkning fra den 19. oktober 2000 erstatter dette vedligeholdelsesreglement tidligere gældende reglementer. Reglerne om vedligeholdelse og istandsættelse fremgår af kapitel 4-6 i Lov om leje af almene boliger.

 

Ændring af lejekontrakten                               Dette reglement vil være gældende uanset eventuelle modstående kontraktbestemmelser. Det træder i stedet for, eller supplerer de bestemmelser om vedligeholdelse og istandsættelse, som står i kontrakten. Vedligeholdelsesreglementet er et tillæg til lejekontrakten.

 

Fraflytningsregler          A-ordning                 

Lejeren sørger for boligens indvendige vedligeholdelse med hvidtning, maling, tapetsering og gulvbehandling. Lejeren afholder alle udgifter i forbindelse med denne vedligeholdelse.

Lejeren er forpligtet til at vedligeholde så ofte, at boligen ikke forringes, bortset fra almindeligt slid og ælde.

Ved fraflytninger gennemfører udlejeren en normalistandsættelse der omfatter nødvendig hvidtning, maling og tapetsering af vægge og lofter samt rengøring.

Lejeren afholder udgifterne til normalistandsættelse, men afdelingen overtager gradvis denne udgift – afhængig af boperioden – med 1% pr. måned.

Lejeren afholder alle udgifter til istandsættelse som følge af misligholdelse. Misligholdelse foreligger når der konstateres forringelser eller skader som følge af fejlagtig brug, fejlagtig vedligeholdelse eller uforsvarlig adfærd af lejeren eller andre som lejeren har givet adgang til boligen.

 Beboerklagenævn                       Uenighed om henholdsvis foreningen og lejerens opfyldelse af pligten til at vedligeholde og istandsætte boligen, kan af hver af parterne indbringes for beboerklagenævnet.                 

II – OVERTAGELSE AF BOLIGEN VED INDFLYTNING

 

 

Boligens standard                                                Boligen stilles ved lejemålets begyndelse til rådighed i god og forsvarlig stand.

Træværk, inventar, tekniske installationer og gulve vil kun være istandsat, hvor der efter foreningens skøn har været behov for det.            

 

Slid og ælde                                Træværk, inventar, tekniske installationer og gulve kan bære præg af almindeligt slid og ælde, for et lejemål af den pågældende type og alder.

 

Syn ved indflytning                    I tilknytning til lejemålets begyndelse, foretager foreningen                  et indflytningssyn. Det konstateres om boligens vedligeholdelsesstand er i overensstemmelse med den pågældende standard i afdelingen. Lejeren indkaldes til synet.

Indflytningsrapport                   Ved indflytningssynet udarbejder foreningen en indflytningsrapport hvor lejeren kan få indføjet eventuelle bemærkninger. Indflytningsrapporten udleveres til lejeren ved synet, eller sendes til lejeren senest 14 dage efter, såfremt denne ikke er til stede ved synet, eller ikke vil kvittere for modtagelsen af rapporten.

Fejl og mangler                           Hvis lejeren ved overtagelsen konstaterer fejl og  mangler, skal lejeren senest 2 uger efter lejemålets begyndelse, skriftligt påtale disse overfor foreningen, der opbevarer fejl- og mangellisten sammen med lejekontrakten.

Foreningen kan vurdere, at én eller flere af de påtalte fejl og mangler er uvæsentlige og derfor ikke skal udbedres. Lejeren hæfter ikke for sådanne fejl og mangler ved fraflytning, men det friholder ikke lejeren for normal vedligeholdelse i boperioden.

Lejeren vil ikke uden forudgående skriftlig aftale med foreningen, få refunderet afholdte udgifter til mangelafhjælpning.