Vedligeholdelse af lejemålet

 III – VEDLIGEHOLDELSE I BOPERIODEN

 

 

Lejerens vedligeholdelsespligt    Lejeren sørger for boligens indvendige vedligeholdelse med hvidtning, maling, tapetsering og gulvbehandling.

Lejeren afholder alle udgifter i forbindelse med denne vedligeholdelse.

                                                   

Lejligheder med savsmuldstapet må kun malerbehandles og ikke ændres til anden overflade.

Såfremt man i lejligheder med strukturtapet opsætter hessian, struktur/skumtapet eller lignende, henhører dette ikke til lejlighedens normalistandsættelse.

 

Lejeren skal vedligeholde så ofte at boligen ikke forringes, bortset fra almindelig slid og ælde.

 

Det vil i afdelingens vedligeholdelsesreglement være bestemt om lejeren vedligeholder og renholder nærmere angivne adgangs- og opholdsarealer, udvendigt træværk og lignende i umiddelbar tilknytning til boligen.

 

Afdelingen kan indgå individuel skriftlig aftale med lejeren om særlig udvendig vedligeholdelse, hvis der ikke i øvrigt er fastsat sådanne bestemmelser i afdelingens vedligeholdelsesreglement.

Afdelingen vedligeholder og foretager nødvendig udskiftning af ruder, vandhaner, elafbrydere, låse, wc-kummer, cisterner, vaskekummer, køleskabe, komfurer, emhætter, vaskemaskiner og lignende, der er installeret af afdelingen eller af en tidligere lejer som led i dennes råderet.

Ændring af lejligheden                                                                                                              Såfremt lejeren ønsker at foretage ændring/ modernisering i lejligheden, kræves der skriftlig ansøgning og foreningens godkendelse, før arbejdet påbegyndes.

Afdelingens vedligeholdelsespligt gælder kun i det omfang installationerne eller inventaret er etableret efter skriftlig godkendelse af foreningen.

Anmeldelse af skader                                                                                          Opstår der skader i eller omkring boligen, skal lejeren straks meddele dette til foreningen. Undlades sådan meddelelse, hæfter lejeren for de eventuelle merudgifter som måtte følge af den manglende anmeldelse.

Råderet og godtgørelse                                                                                                           Lejeren har ret til at udføre nærmere fastsatte forbedringer m.v. af boligen og ved fraflytning få økonomisk godtgørelse for de afholdte dokumenterede udgifter vedrørende følgende arbejder pkt. A-D (positivlisten):

 

A     Energibesparende foranstaltninger, herunder efterisolering, forsatsvinduer, termostatventiler o.lign.

 B     Andre ressourcebesparende foranstaltninger f.eks. vandbesparende foranstaltninger og lignende.

 C     Etablering, forbedring og renovering af bad, wc og køkken samt flytning, fjernelse og opsætning af skillevægge som nødvendiggøres heraf.

 D     Tekniske installationer herunder el-installationer.

 

Anmeldelse                                                                                                      Lejeren skal skriftligt anmelde de påtænkte forbedringer til foreningen. Forudsætter arbejderne anmeldelse eller kommunal godkendelse efter byggeloven, meddeler foreningen, at lejeren må afvente kommunens afgørelse inden iværksættelse. Det er foreningen der sørger for byggetilladelse eller anmeldelse, men lejeren der betaler eventuelle gebyrer.

Foreningen kan fratrække værdien af eksisterende installationer, bygningsdele m.v. der udskiftes, i de udgifter der danner grundlag for beregningen af godtgørelsen. Lejeren skal, inden arbejderne påbegyndes, aftale med foreningen hvor meget der kan fratrækkes.

 

Godkendelse                                                    En skriftlig godkendelse eller afslag skal meddeles lejeren inden 8 uger efter modtagelsen af anmeldelsen.

Har lejeren ikke indenfor denne frist modtaget en skriftlig meddelelse fra foreningen, kan arbejdet påbegyndes.

 Omfang                                                                                                                          Forbedringerne m.v. skal være rimelige og hensigtsmæssige. Arbejderne må ikke fratage boligen dens karakter af almen bolig eller dens eventuelle karakter af bolig, der er velegnet for ældre personer med handicap. Medfører arbejderne særlige vedligeholdelsesudgifter for afdelingen, forhøjes lejerens leje tilsvarende.

 

Godtgørelse                                               Godtgørelse udbetales af udlejeren ved lejerens fraflytning. Udlejeren kan foretage modregning i godtgørelsen for lejerens forpligtelser overfor udlejeren.

 

                                                    Der kan ikke ydes godtgørelse for særligt luksus-

                                                    prægede arbejder eller særlige energiforbrugende

                                                    installationer.

 

Den nye lejer der flytter ind i en bolig hvor den tidligere lejer har gennemført forbedringer m.v., skal betale afdelingens udgifter til godtgørelse. Ved indgåelse af lejeaftalen kan den nye lejer vælge mellem kontant betaling af udgiften, eller en lejeforhøjelse der modsvarer udgiften. 

 
   

 

 

IV – VED FRAFLYTNING

 

 

Normalistandsættelse ved fraflytning                                                                                        Ved fraflytning udføres en normalistandsættelse, der omfatter nødvendig

  • Hvidtning/maling af lofter
  • Maling/tapetsering af vægge
  • Afvaskning af trælofter
  • Rengøring

Eventuel afrensning af gammelt tapet før ny tapetsering, betales af afdelingen, medmindre lejeren har opsat tapet eller foretaget anden vægbehandling i strid med vedlige                 holdelsesreglementet.

 
   

 

 

Lejeren afholder udgifterne til normalistandsættelse, men afdelingen overtager gradvis denne udgift med 1% pr. måned regnet fra lejemålets begyndelse og til lejemålets ophør. Når der er gået 100 måneder, vil afdelingen således helt have overtaget udgiften til normalistandsættelsen. 

 

Undladelse af istandsættelse                                                                       Normalistandsættelse kan undlades for bygningsoverflader som fra fraflytningssynet fremtræder håndværksmæssigt forsvarlig og nyligt istandsat.

 

Misligholdelse                                                                                                   Lejeren afholder alle udgifter til istandsættelse som følge af misligholdelse.


Misligholdelse foreligger når boligen er forringet eller skadet som følge af fejlagtig brug, fejlagtig vedligeholdelse eller uforsvarlig adfærd af lejeren, medlemmer af dennes husstand eller andre som lejeren har givet adgang til boligen.

 

Afrensning af særligt tapet        Såfremt der i lejligheden med standardtapet er opsat hessian, struktur/skumtapet eller lignende, skal dette afrenses og betales fuldt ud af fraflytter som misligholdelse.

 

 
   

 

 

 

Farvevalg                                                                                                          Såfremt der i lejligheden er anvendt farve på vægge, lofter, træværk og radiatorer, skal dette tilbageføres til lys farve. Såfremt det kræver ekstra behandling ved tilbageføring til lys farve, betales dette fuldt ud af fraflytter som misligholdelse.

 

Nikotin                                                                                                                   Såfremt lejligheden bærer præg af nikotin på dens overflader der kræver ekstra rengøring og malerbehandling, betales dette fuldt ud af fraflytter som misligholdelse.

 

 

 

Gulve                                                                                                                 Afslibning og lakering af gulve betales fuldt ud af fraflytter som misligholdelse hvis der konstateres opkogning, gennemslidning og misfarvning af lakken. Ridser i gulvet vil ligeledes blive betragtet som misligholdelse.

 

Døre/låger                                                                                                   Udskiftning eller reparation af døre/låger betales fuldt ud af fraflytter som misligholdelse hvis der konstateres huller og ridser, samt ved maling af ikke tidligere behandlet overflade. 

 

Træværk                                                   Maling af træværk (fodlister, karme, m.v.) betales af fraflytter som misligholdelse hvis der konstateres ridser, skrammer eller afskalling af maling.                             

 

Boring af huller                                                                                                    Udskiftning af vægfliser og vægplader over køkkenbord grundet boring af huller, betales fuldt ud af fraflytter som misligholdelse

 I afdelinger med plast-vinduer er det ikke tilladt at bore huller i disse til ophængning af gardiner m.m.

Rengøring                                                                                                              Hvis der er behov for ekstraordinær rengøring af hårde hvidevarer, inventar, sanitetsgenstande m.v. betragtes dette som misligholdelse.Syn ved fraflytning                    Foreningen foretager syn af boligen senest 2 uger efter at være blevet bekendt med at fraflytning har fundet sted. Lejeren indkaldes skriftlig til dette syn med mindst 1 uges varsel.

 

Fraflytningsrapport                                                                                                 Ved synet udarbejder foreningen en fraflytningsrapport hvoraf det fremgår hvilke istandsættelsesarbejder der hører til normalistandsættelse – og hvilke der eventuelt hører til misligholdelse.

 

Kopi af fraflytningsrapporten udleveres til lejeren ved synet eller sendes til lejeren senest 14 dage efter at synet        har fundet sted, såfremt lejeren ikke er til stede ved synet eller ikke vil kvittere for modtagelsen af kopien af rapporten.

         

Oplysning om istandsættelse                                                                                Senest 14 dage efter synsdatoen giver foreningen lejeren skriftlig oplysning om den anslåede udgift til istandsættelsen og lejerens andel heraf, opdelt på normalistandsættelse og eventuelt misligholdelse.

 

Arbejdets udførelse                                                                                        Istandsættelsesarbejdet vil blive udført på foreningens foranledning på grundlag af synsrapporten. Arbejderne udføres i de sidste 14 dage af lejemålets varighed.

 

Endelig opgørelse                       Foreningen sender den endelige opgørelse over istandsættelsesudgifterne til lejeren uden unødig forsinkelse med angivelse af hvilke istandsættelsesarbejder der er udført, hvad de har kostet, og hvordan lejerens andel af udgifterne er beregnet. Istandsættelsesudgifter som følge af misligholdelse specificeres.

 
   

 

 

I den endelige opgørelse kan lejerens samlede andel af eventuelle overskridelser ikke overstige 10% i forhold til den første anslåede istandsættelsesudgift.

 

Istandsættelse ved bytning                                                                                              Ved bytning af boliger gælder samme bestemmelser som ved øvrige fraflytninger.

 

 

 

Mens du bor der

BRUGER- OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING

 

 

Indledning                                                                                                                  I henhold til gældende lovgivning og nærværende vedligeholdelsesreglement, har lejeren pligten til at vedligeholde lejligheden indvendigt i boperioden – jf. afsnit III.

 For at opnå det bedst mulige håndværksmæssige resultat, og for at give boligen og dens inventar længst mulig levetid, vil vi derfor anbefale lejeren følgende kortfattede vejledning når der gennemføres vedligeholdelsesarbejder i lejligheden.


Malerbehandlinger                                                                                                Inden malerbehandling af lofter og vægge foretages der altid afvaskning med grundrengøringsmiddel.

 

Lofter og vægge i tørre rum                                                                                     Ved maling af lofter anvendes loftplastmaling (glans 5). Ved maling af vægge anvendes vægplastmaling (glans 5).

 

Vægge i våde rum                                                                                                  Inden malerbehandling af vægge i våde rum, skal disse altid først rengøres med eddikesyre eller kalk/sæbestensfjerner og eftervaskes med rent vand.

 

Ved maling af vægge i badeværelser uden vægfliser og over køkkenborde uden fliser, anvendes acrylplastmaling (mindst glans 25).

 

Ved maling af vægge i bryggers og overvægge i badeværelse med vægfliser, anvendes acrylplastmaling (mindst glans 10).

 

Træværk, rør og radiatorer                                                                                    Inden malerbehandling af træværk, rør og radiatorer m.v. foretages der altid afvaskning med grundrengøringsmiddel, slibning med sandpapir og afstøvning.

 Ved maling af malet træværk, døre, karme, indfatninger, fodlister, vinduespartier m.v. anvendes acrylplastmaling (glans 25).

 Ved behandling med bejdset træværk, karme, indfatninger, fodlister m.v. anvendes en laserende træbeskyttelse – f.eks. Gori 44.

 

Døre, låger m.m.                                                                                                     Ved behandling af lakerede naturtræsdøre og låger

(finerede emner) foretages afvaskning med grundrengøringsmiddel, slibning med sandpapir, afstøvning og efterbehandling med klar lak (mindst glans 30).

 Naturtræsdøre og låger må ikke males uden særlig tilladelse.

 

Gulve                                                                                                                        Ved behandling af parketgulve, dørtrin og trappetrin, foretages rengøring, slibning, afstøvning og efterbehandling med Blitza l

Fyrretræsgulve efterbehandles med fernisering.

Gulve med vinyl eller linoleum vedligeholdes ved rengøring med sæbespåner.

 

Tapetsering (glat tapet)                                                                                           Ved tapetsering af vægge med glat tapet, skal tapetet opsættes jævnt uden rynker og med smalt overlæg. Det anbefales at der foretages afrensning ved mere end 3 lag tapeter.

 

Savsmuldstapet                                                                                                         Ved tapetsering med savsmuldstapet (Rutex) skal underliggende tapeter først afrenses, bunden klargøres og tapetet opsættes uden overlæg ved stødning.

 

Opsætning af kroge                                                                                                  Ved opsætning af kroge m.v. på vægfliser og vægplader over køkkenborde m.v. anbefales at anvende selvklæbende kroge der ved fraflytning kan fjernes uden beskadigelse af overfladen.

 

Krav til arbejdets udførelse                                                                                       Fælles for alle ændringer/moderniseringer og vedligeholdelsesarbejder gælder, at gældende brugsanvisning følges, og at arbejdet udføres håndværksmæssigt korrekt.